ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Temadata/Fauna_Flora_Svalbard)

HvalrossLiggeplasser (0)
Høy Høy
Middels Middels
Lav Lav
Ubestemt Ubestemt
Røye (1)
Stasjonær Stasjonær
Anadrom Anadrom
Uspesifisert Uspesifisert
Alle kolonier (3)
Alke (4)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Alkekonge (5)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Gråmåke (6)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Havhest (7)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Hvitkinngås (8)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Ismåke (9)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Kortnebbgås (10)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Krykkje (11)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Lomvi (12)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Lunde (13)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Polarlomvi (14)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Polarmåke (15)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Praktærfugl (16)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Ringgås (17)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Rødnebbterne (18)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Sildemåke (19)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Storjo (20)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Svartbak (21)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Teist (22)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Ærfugl (23)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Alle observasjoner (25)
Blåhval (26)
Delfin ubest. art (27)
Finnhval (28)
Grindhval (29)
Grønlandshval (30)
Grønlandssel (31)
Hval ubest. art (32)
Hvalross (33)
Hvithval (34)
Isbjørn (35)
Klappmyss (36)
Knølhval (37)
Kvitnos (38)
Kvitskjeving (39)
Narhval (40)
Nebbhval (41)
Nise (42)
Ringsel (43)
Seihval (44)
Sel ubest. art (45)
Spekkhogger (46)
Spermhval (47)
Springer (48)
Steinkobbe (49)
Storkobbe (50)
Vågehval (51)
Reinbestandsområder (52)
Biogeografiske soner (53)
Arktisk polarørken Arktisk polarørken
Nordarktisk tundra Nordarktisk tundra
Mellomarktisk tundra Mellomarktisk tundra
Indre fjordsone Indre fjordsone
Ingen data Ingen data
10 klasser (55)
Hav,innsjøer, vatn, elver og breelver Hav,innsjøer, vatn, elver og breelver
Skyggeområder og utsmeltingsområder Skyggeområder og utsmeltingsområder
Isbreer og utsmeltingssoner rundt isbreer Isbreer og utsmeltingssoner rundt isbreer
Nakne leir og grusflater Nakne leir og grusflater
Bart fjell, grus- og blokkmark Bart fjell, grus- og blokkmark
Våte leirflater, elvevifter, strandenger, snøleier, fjellbunkemark og rasskråninger Våte leirflater, elvevifter, strandenger, snøleier, fjellbunkemark og rasskråninger
Våtmarker, sump, våte snøleier og fuktig mosetundra inkludert fuglefjellvegetasjon Våtmarker, sump, våte snøleier og fuktig mosetundra inkludert fuglefjellvegetasjon
Tørre engsamfunn i lier og bakker samt frodige tørre grasheier Tørre engsamfunn i lier og bakker samt frodige tørre grasheier
Heier med sluttet til tett vegetasjonsdekke ofte dominert av reinrose, bergstarr, kantlyng, vardefrytle, moser og lav Heier med sluttet til tett vegetasjonsdekke ofte dominert av reinrose, bergstarr, kantlyng, vardefrytle, moser og lav
Polarørken og ekstrem vegetasjon Polarørken og ekstrem vegetasjon
37 klasser (56)
Uklassifisert, isbreer og utsmeltningssoner i breer Uklassifisert, isbreer og utsmeltningssoner i breer
Innsjøer,vatn og tjern. Innsjøer,vatn og tjern.
Hav og sjø. Hav og sjø.
Elver, slamsjøer og utsmeltningssoner i isbreer. Elver, slamsjøer og utsmeltningssoner i isbreer.
Isbre med utsmeltningsoner. Isbre med utsmeltningsoner.
Skyggeområder; snø/is under utsmeltning. Skyggeområder; snø/is under utsmeltning.
Utsmeltningssoner i isbreer Utsmeltningssoner i isbreer
Våte leirflater, elveløp, strandeng, snøleier og rasskråninger Våte leirflater, elveløp, strandeng, snøleier og rasskråninger
Våte strandenger, våte leirflater, snøleier og rasskråninger Våte strandenger, våte leirflater, snøleier og rasskråninger
Våte leirflater, elveløp, snøleier og rasskråninger Våte leirflater, elveløp, snøleier og rasskråninger
Grasrike sump- og våtmarker Grasrike sump- og våtmarker
Sump, kildemark og våtmark Sump, kildemark og våtmark
Mosetundra karakterisert ved tette mosematter Mosetundra karakterisert ved tette mosematter
Frodig mosetundra og fuglefjellsvegetasjon Frodig mosetundra og fuglefjellsvegetasjon
Overrislingsflater, elvevifter og snøleier Overrislingsflater, elvevifter og snøleier
Overrislingsflater med fjellbunke Overrislingsflater med fjellbunke
Vardefrytlemark av mer åpen type Vardefrytlemark av mer åpen type
Frytlemark med stedvis innslag av gråmose Frytlemark med stedvis innslag av gråmose
Reinroseheier med sluttet vegetasjonsdekke Reinroseheier med sluttet vegetasjonsdekke
Frodige engsamfunn og grasrik vegetasjon i lier Frodige engsamfunn og grasrik vegetasjon i lier
Frodige engsamfunn og fuglefjellsvegetasjon Frodige engsamfunn og fuglefjellsvegetasjon
Reinrose-bergstarr samt kantlyngheier Reinrose-bergstarr samt kantlyngheier
Åpne heisamfunn Åpne heisamfunn
Polarørken og ekstreme vegetasjonssamfunn 1 Polarørken og ekstreme vegetasjonssamfunn 1
Polarørken og ekstreme vegetasjonssamfunn 2 Polarørken og ekstreme vegetasjonssamfunn 2
Tørre grasheier og knauser Tørre grasheier og knauser
Oppfrysningsmark, polygonmark og polarørkenområder Oppfrysningsmark, polygonmark og polarørkenområder
Oppfrysningsmark og polygonmark Oppfrysningsmark og polygonmark
Bart fjell, grus, blokkmark 1 Bart fjell, grus, blokkmark 1
Skyggeområde; snø/is imder utsmeltning Skyggeområde; snø/is imder utsmeltning
Leir- og grusflater uten vegetasjonsdekke Leir- og grusflater uten vegetasjonsdekke
Bart fjell, grus, blokkmark 2 Bart fjell, grus, blokkmark 2
Isbre og snødekt mark Isbre og snødekt mark
Våt fjellbunkemark og overrislingsmark Våt fjellbunkemark og overrislingsmark
Snøleier og fjellbunkemark Snøleier og fjellbunkemark
Fjellbunkesnøleier og fjellrapp-polararvetsnøleier Fjellbunkesnøleier og fjellrapp-polararvetsnøleier
Sump, våtmark og våt mosetundra Sump, våtmark og våt mosetundra
Mosetundra av gullmose-snøull-polarreverumpetypen Mosetundra av gullmose-snøull-polarreverumpetypen